Missie en visie

 

Missie

De JPS is een katholieke basisschool. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die wij een passend aanbod kunnen verzorgen (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Kijkend naar onderwijs- en ontwikkelbehoeften besteden we naast het leerproces evenredig veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zodat onze leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs.Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.Wij willen samen met de ouders onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst en meewerken in de opvoeding tot volwaardige en respectvolle burgers.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • Gastvrij
 • Respect
 • Duidelijkheid
 • Enthousiast
 • Gezamenlijk
Missiebeleid

Beleid om de missie levend te houden:

 • Missie en kernwaarden komen meerdere keren per jaar aan bod in een personeelsvergadering en MR.
 • Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids.
 • Alle leerkrachten voelen, leven en dragen visie uit naar de leerlingen en ouders.
 • Alle verbeteractiviteiten worden getoetst aan missie, visie en kernwaarden.

De missie van Stichting Scala is opgenomen in een brochure, downloaden op www.scalascholen.nl

 

Visie van de school

Op de JPS bereiden we leerlingen optimaal voor op het vervolg onderwijs. Wij werken samen met ouders aan de ontwikkeling van een kind als volwaardige respectvolle burger in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect en vertrouwen in elkaar. Wij willen leerlingen zoveel als mogelijk vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in hun verdere leven.Dit doen we door hen Coöperatief te laten leren én hun talenten optimaal te ontwikkelingen. Door het Thematisch Onderwijs binnen alle groepen sluiten we aan bij de belevingswereld en de actualiteit.

Visie op identiteit

De JPS is een school met de Katholieke identiteit. Wij hebben contacten met de parochie in Drunen ter voorbereiding van de communie en het vormsel. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is integraal verweven in het onderwijs.De JPS is gericht op de eigenheid van elk kind en de diversiteit binnen de eigen groep, de school, de woonomgeving en de maatschappij. Het gaat ons niet alleen om het verwerven van kennis en praktische vaardigheden, maar vooral ook om de vorming tot volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal en ook levensbeschouwelijk opzicht.De JPS werkt aan een omgeving om de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van de leerlingen en het personeel te bevorderen. Hierbij leggen we accenten op gezonde voeding, bewegen en veiligheid in het verkeer.In de notitie Identiteit van de JPS staat hoe wij invulling geven aan de onze Identiteit.

Pedagogische Identiteit

 
Coöperatief leren

In 2004 hebben we gekozen voor het concept van COÖPERATIEF LEREN vlgs KAGAN&KAGAN. Het uiteindelijke doel hierbij is ook te anticiperen op meervoudige intelligenties.Mensen zijn niet allemaal gelijk. Ieder heeft zijn/ haar eigen kwaliteiten, sterk ontwikkelde talenten. De een is heel sterk in rekenen, een ander is weer heel muzikaal. Zo onderscheiden we 8 verschillende intelligenties. De kunst is om tegemoet te komen aan de verschillen, maar ook om het positieve effect van de verschillen te benutten.Het is een teambrede keuze geweest en derhalve ook een schoolbrede invoering.Het is een helder, heel gestructureerd concept, waarbinnen elke leerkracht kan leren om aan de samen vastgestelde minimumdoelen te voldoen.Het is een “veilige” route om leerkrachten tot ander gedrag te brengen.Ander leerkrachtgedrag, waardoor kinderen meer en meer de kans krijgen om met en van elkaar te leren. Waardoor kinderen meer kansen gaan krijgen om hun kwaliteiten te tonen en te benutten. Leerlingen komen meer tot actief leren.CL is een concept, waarbinnen erkende ongelijkheid een gegeven is, maar ook benut wordt.De basis ligt in GIPS, wat staat voor

 • G elijke deelname ( daar doet iedereen aan mee)
 • I ndividuele aansprakelijkheid ( met een duidelijke eigen taak)
 • P ositieve wederzijdse afhankelijkheid ( daar heb je elkaar bij nodig)
 • S imultane interactie (daar zijn veel kinderen tegelijkertijd actief aan het leren)

Met Kagan delen we de overtuiging, dat CL een aanpak is, waarmee we antwoorden kunnen geven op de vragen die de maatschappij aan ons stelt. We denken hierbij o.a. aan het werken in teams, het sociaal vaardig zijn, het verbeteren van een besef van normen en waarden.Het blijft een duidelijk ontwikkeltraject, wat niet zo maar zijn einde zal bereiken.

Organisatie

De JPS is georganiseerd als een leerstofjaarklassensysteem. Hierbinnen onderscheiden we twee heterogene kleutergroepen en verder de afzonderlijke leerjaren 3 t/m 8.De jaargroep is de plek waar “alles” zo veel als mogelijk moet plaatsvinden. In beperkte mate wordt af en toe klassendoorbrekend gewerkt.De setting van het jaarklassensysteem brengt op zich wel beperkingen mee met betrekking tot het invullen van een ononderbroken ontwikkelingslijn. Heel concreet: er is de jaarlijkse overgang naar een volgend leerjaar na de zomervakantie. We starten bv. maar één keer (in augustus) met het leesproces in groep 3. Dat wil niet zeggen, dat we geen onderscheid maken tussen de mogelijkheden van individuele leerlingen. In individuele gevallen kunnen leerlingen dus vertragen,of versnellen.Tegemoet komen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn, moet dus vooral gezocht worden in de individuele differentiatiemogelijkheden. Waarbij aandacht is voor individuele leerlingen naar “beneden’, maar ook naar “boven”. In verlengde van deze aanpak werken we met een taakbord (onderbouw) en taakbrief (bovenbouw).Coöperatief leren heeft ook zijn effecten naar de organisatie. Zo werken we in groep 3 t/m 8 met teams (=tafelgroepjes) van 4 leerlingen.

Opdracht

Bij het toelaten op onze school accepteren we de opdracht om het kind in een veilige, geborgen omgeving zo optimaal mogelijk te helpen ontwikkelen in de breedste zin van het woord.We willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst.Het plezier hebben, het genieten en samen beleven op school vinden we daarbij cruciaal en voorwaarde om tot optimale prestaties te komen. We zijn een school die alle mogelijkheden van de kinderen wil benutten. We hebben ruime aandacht voor de basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven en rekenen), waarbij de principes van adaptief onderwijs (relatie, competentie en autonomie) leidend zijn.In de voorbereiding op de toekomst vinden wij ICT-vaardigheden en de 21st Century Skills ook behoren tot de basisvaardigheden. Naast het aanleren van een stuk basiskennis, zullen we meer en meer toe moeten naar functionele toepassingsmogelijkheden.Vanuit ons beeld op mens en maatschappij, vanuit onze katholieke identiteit staan we open voor iedereen. Waarbij we respect voor elkaar een vanzelfsprekendheid vinden.In uitvoering verwachten we wel dat ouders de identiteit en opvattingen van de school accepteren en respecteren. We zijn een katholieke school waarin aandacht wordt besteedt aan alle andere culturen.

Primair

Primair willen we onderwijs geven. Vanuit deze opvatting is er een grote mate van aandacht en gaat er veel energie naar de basisvaardigheden.Het is helder dat de gemeenschap diverse maatschappelijke problemen bij de scholen neerlegt, maar de school kan niet voor alles verantwoordelijk gemaakt worden.Voor ons is het gezin nog steeds de eerste opvoedingssituatie. Daar dienen primaire keuzes gemaakt te worden en ook de eerste invulling van keuzes gedaan te worden. Daarop aansluitend, aanvullend komt de school in beeld.Wat we als school doen en bereiken verantwoorden we naar ouders middels rapporten en individuele ouderavonden. Alle leerlingen zitten in een digitaal leerlingvolgsysteem en we werken met een digitaal Leerlingendossier.

Sociaal

In de kleinschaligheid van onze school vormen we een hechte gemeenschap. Deze verbondenheid vinden we belangrijk om geen tegenstellingen op te roepen. Om samen een veilige, prettige omgeving te creëren, om samen één school te zijn. Één school waarbinnen we een gemeenschappelijk besef van normen en waarden hebben, waar regels voor iedereen gelden. Een school waar we respect hebben voor elkaar, voor elkaars gedrag en elkaars opvattingen.Binnen coöperatief leren wordt derhalve heel nadrukkelijk gewerkt aan de sociale vaardigheden middels T-kaart, teambouwers en klassenbouwers. Meerdere keren per jaar worden de groepen (teams van vier) opnieuw ingedeeld, waarbij rekening gehouden wordt met diverse kenmerken. Middels coöperatief leren menen we tot een geïntegreerde aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling te komen.

Discipline

We denken, dat kinderen gebaat zijn bij een heldere structuur en discipline. Duidelijkheid en rust zijn voorwaarden om tot een gewenste setting te komen. Het gebouw helpt hier ook prima aan mee door de aankleding. Klassendeuren kunnen en staan meestal open.Om structuur te bieden kennen we diverse schoolregels en groepsregels. We proberen zo veel als mogelijk op te treden als één team. Maar zoals alle kinderen verschillend zijn, zo zijn leerkrachten ook allemaal anders. We streven naar eenduidigheid, maar elke leerkracht geeft in zijn/haar klas een eigen kleur aan de uitvoering.De tolerantie van de een is soms wat groter dan bij de ander, maar we verwachten van iedereen bij de rode lijn in de buurt te blijven.