Medicijnverstrekking

 

Protocol Medicijnvertrekking en Medisch handelen

 
Beleidsnotitie werkwijze JPS:
 1. Protocol is onderdeel van de Schoolgids (staat op de website van de school).
 2. Protocol heeft instemming van de GMR en wordt ter instemming voorgelegd aan de MR van de Johannes Paulusschool.
 3. De medewerkers van de JPS zijn op de hoogte van de inhoud van het Protocol.
 4. Er is een groep vaste personen (oa. BHV-ers) binnen de school belast met medische handelingen. Deze groep kan zich daarin bekwamen en wellicht een bekwaamheidsverklaring van een arts krijgen. Het betreft: Kim Fiora, Antje Snels, Ivonne de Vocht en Anja Klaassen.
 5. De school is niet verplicht medewerking te geven aan het verrichten van medische handelingen. Indien de school geen medische handelingen wil verrichten wordt dit vastgelegd in een overeenkomst met de ouders (zie punt 7 en 8)
 6. De school heeft een zorgplicht, ook voor leerlingen met een chronische aandoening.
 7. Een individuele leerkracht kan nooit gedwongen worden medische handelingen te verrichten tenzij er een levensbedreigende situatie ontstaat waarbij eerste hulp moet worden verleend.
 8. Ouders dienen een verzoek in bij de leerkracht voor het verstrekken van medicijnen en/of het uitvoeren van medische handelingen. Leerkracht bespreekt het verzoek met de schoolleider. Het verzoek wordt teambreed besproken en er wordt gekeken welke leerkrachten tot uitvoering over willen/kunnen gaan.
 9. Indien er sprake is van medicijnverstrekking en/of medische handelingen dan bespreekt de leerkracht met ouders welke handelingen wel en niet verricht mogen worden. Tevens wordt afgesproken wanneer de ouders worden benaderd en hoe ze bereikbaar zijn. Deze afspraken worden vastgelegd op papier en worden voorzien van een handtekening van beide partijen. Deze afspraken worden voorgelegd aan schoolleider en deze tekent overeenkomst. Alle medewerkers van de school worden op de hoogte gebracht van de overeenkomst van betreffende leerlingen. Indien er wijzigingen optreden dan wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. Zie Protocol bijlage 2a en 3a.
 10. In een gesprek met ouders wordt kenbaar gemaakt welke handelingen de medewerkers niet wensen te verrichten en dat de ouders daar zelf voor naar school moeten komen (of bijvoorbeeld een verpleegkundige).
 11. In bijlage 5 staat de richtlijnen hoe te handelen bij calamiteiten. Deze richtlijnen worden nageleefd.
 12. Er worden geen paracetamol/aspirines verstrekt zonder verklaring en deze zijn ook niet in het bezit van leerlingen binnen de school.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen GGD