WMKPO

 

Tevredenheidsonderzoek

Jaarlijks worden er vragenlijsten uitgezet onder zowel ouders, leerlingen als personeel van de Johannes Paulusschool. In ons Schoolplan kunt u lezen om welke vragenlijsten het gaat en wanneer ze afgenomen worden.De resultaten worden besproken met het schoolteam en de MR en de sterke en zwakke punten worden jaarlijks als ontwikkelpunten meegenomen in een Verbeterplan. Dit Verbeterplan wordt ongeveer 3 x per schooljaar intern en met MR besproken en daar waar nodig bijgesteld.