Klachtencommissie

 

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Hierover kunt u praten met de vertrouwenspersoon van de school (Mevrouw Cindy Luiken of Mevrouw Karin van den Heuvel) of met de schoolleiding.

Als men zich, om welke reden dan ook liever niet tot de interne vertrouwenspersonen wil of kan wenden, dan kan men rechtstreeks terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze werkt niet op onze school. Het schoolbestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangezocht voor alle onder haar vallende scholen.Die personen begeleiden de mensen die met een klacht bij hen komen. Tevens geven ze advies hoe het beste gehandeld kan worden.

Stichting Scala is aangesloten bij de Klachtencommissie van de Bond KBO in den Haag. De vastgestelde klachtenregeling ligt op school ter inzage.

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 3861697

E-mail: info@gcbo.nl

Coordinator GCBO Mr. Achien Melis-Gröllers

Externe vertrouwenspersoon

Voor klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten).

Mw. I. van Hezewijk

Tel: 0654647212

E-mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.

Tel.: 0900 – 111 3 111

Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)

Tel.: 0800 – 2000

Internet: www.vooreenveiligthuis.nl