Kwaliteit

 

Opvoeden en onderwijs is nooit af en nooit klaar. Daarom willen we onszelf en de kwaliteit van onze school ook steeds blijven verbeteren. We proberen dit door te werken met goede methoden, het goed volgen van de leerlingen middels een leerlingvolgsysteem, na/bijscholing en het steeds verder ontwikkelen van het onderwijs m.b.v. veranderingsplannen.

 

Methoden

Daar alles aan verandering onderhevig is, moeten methoden ook regelmatig vernieuwd worden. In een meerjarig overzicht hebben we vastgelegd in welk jaar we een nieuwe methode zullen gaan kiezen en wanneer de methode zal worden ingevoerd.

 

Leervolgsysteem

Door alle leerjaren worden vooral voor taal, rekenen en lezen diverse Cito-toetsen afgenomen, die opgenomen zijn in een toetskalender. Deze toetsen zijn allen landelijk genormeerd, zodat we een leerling kunnen vergelijken met leeftijdgenootjes en waardoor we kunnen zien hoe het met het onderwijs op onze school staat. Daarnaast hebben we voor groep 1 /2 een observatielijst, die o.a. ook gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Voor groep 3 t/m 8 werken we met het instrument SCOL om de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart te brengen en te volgen en met de Klimaatschaal om de orde/sfeer en klassenklimaat te meten.Alle toets- en observatiegegevens worden digitaal verwerkt. De I B (=intern begeleider) bewaakt het leerlingvolgsysteem, verwerkt de gegevens in schooloverzichten en begeleidt en stuurt waar nodig de collega’s aan. Tweemaal per jaar spreekt zij alle groepen door met de groepsleerkrachten. Naar aanleiding hiervan wordt in overleg met de leerkracht het zorgtraject voor de komende periode verder ingevuld en georganiseerd.

 

’t Team

Nog belangrijker dan alle hulpmiddelen zijn de leerkrachten die op school werken. Het onderwijs wordt uiteindelijk gemaakt door de man of vrouw voor de klas. Er vindt op onze school veel overleg plaats, om door-gaande lijnen te krijgen en te houden, om allerlei afspraken goed op elkaar af te stemmen, om ieder te laten ervaren, dat we samen voor de hele school staan. We hebben daarvoor elke 14 dagen een team- of bouwvergadering en kennen enkele studie(mid-)dagen. Daarnaast hebben leerkrachten onderling tussendoor veel contact over leerlingen, leergangen en allerlei activiteiten. Nieuwe leerkrachten proberen we zo goed en zo snel mogelijk binnen onze school in- gewerkt te krijgen, door een collega als een mentor toe te wijzen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen volgen leerkrachten van tijd tot tijd ook nascholing.De PMM-contactpersonen worden regelmatig bijgeschoold en ook worden enkele collega’s in het kader van ARBO elk jaar bijgeschoold als BHV (=bedrijfshulpverlener).Ook de jaarlijkse SCALA-dag in de eigen gemeente heeft overwegend een praktisch scholend karakter. Daarnaast maakt het team gebruik van de Scala-academie en is er ruimte voor persoonlijke scholing.

 

Veranderingen

In een verbeterplan staan de thema’s en activiteiten die we gaan ondernemen om ons onderwijs steeds weer te verbeteren.

 

Kwaliteitsonderzoeken

Scala-breed kennen we een projectgroep kwaliteit. Hierin zijn gemeenschappelijke afspraken gemaakt over het meten van kwaliteit. We hanteren voor een meting het pakket WMK-PO (Werken metKwaliteitsKaarten primair onderwijs). Deze worden ingevuld door team, directie, maar ook door ouders en leerlingen.Verder vormt informatie uit de metingen ook de basis voor het samenstellen van verbeterplannen.