Luizenprotocol

 
Voorwoord

Dit protocol is opgesteld om de luizen bij kinderen op onze school te voorkomen of indien dit toch geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen.Hierbij spelen de leerkrachten en de ouder/verzorger een grote rol.De schoolleiding is verantwoordelijk om het proces te begeleiden, ondersteund door hulpouders (luizen brigade) die als luizen controleurs de preventieve controles uitvoeren.De Luizenbrigade

 

Luizencoördinator

De luizen coördinator is een ouder aangesteld vanuit de luizenbrigade.Zij beheert de groepsapp. om te kunnen communiceren met de luizenbrigade. Aan het einde van het schooljaar worden alle afspraken met de luizenbrigade geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De preventieve controles worden vastgesteld voor het nieuwe schooljaar.

Taken:

 • Is verantwoordelijk voor zowel de preventieve controles als de na controles.
 • Geeft instructie aan de luizencontroleurs over hoe de kinderen gecontroleerd kunnen worden op luizen en neten.
 • Neemt de afspraken met de luizenbrigade door.
 • Zij beheert de luizenmap en noteert of een kind luis heeft
  • O = neet, O+ = levend luis, Ø = oude neet, afw. = afwezig
 • Overleg met de leerkrachten met betrekking tot het verloop van de controle. Proberen het lesschema zo min mogelijk te verstoren. Op het bord in de teamkamer het schema aangeven.
 • Neemt contact met een nieuwe ouder op. Heet die welkom en nodigt die uit bij de eerstvolgende controle.

De controles vinden plaats in een aparte ruimte van de school waar goede lichtinval is.De controle vindt liefst plaats in een ruimte met een gladde vloer. Liefst geen vloerbedekking.

Je mag niet je eigen kind controleren.We praten niet met de kinderen over luizen/neten of ze die wel of niet hebben.We mogen de haren uit de knot of uit de vlecht halen en we zijn niet verplicht om het in een knot of vlecht terug te doen.Alles wat we zien en constateren blijft binnen de luizenbrigade.

Als er bij een groep levende luis wordt geconstateerd altijd nagaan met welke groepen samengewerkt wordt (bijv. groep 1/2 werktsamen met groep 3) en waar de broertjes en zusjes zitten. Dit heeft alles te maken met de grotere kans op besmetting in die groepen.

 

Luizencontroleur

De luizencontroleurs geven hun bevindingen door aan de luizencoördinator. Zij noteert dit in haar map.De luizencontroleur houdt bij welke leerlingen afwezig zijn bij een controle. Deze kinderen dienen op een ander moment gecontroleerd te worden. De luizencoördinator stuurt dit aan.

 

Leerkracht van de luizenbrigade
Preventief

Na iedere vakantie wordt de hele school gecontroleerd door de luizenbrigade.Bij de constatering van luizen/neten wordt deze leerkracht geïnformeerd door de luizencoördinator. Zij krijgt een briefje met de naam van de leerling en de groep met daarachter het teken: O = neet of O+ = levend luis.Zij informeert de betreffende leerkracht met het verzoek om ouder/verzorger te bellen.Zij verstuurt een bericht via social schools naar ouders dat er een extra luizencontrole zal plaats vinden. Ouder/verzorger kan thuis hun kind extra controleren.

Melden

Wanneer er thuis luizen/neten geconstateerd worden meldt een ouder dit bij de eigen leerkracht. De leerkracht informeert de leerkracht van de luizenbrigade en deze neemt contact op met de luizen coördinator en stuurt een bericht via social schools naar de ouders van deze klas.Komen er meer meldingen dan wordt de hele klas gecontroleerd.

 

Ouder/verzorger

De ouder/verzorger werkt mee aan het voorkomen en/of tegengaan van luizen door:

 • Indien hun kind levend luis of neten heeft dit melden bij de groepsleerkracht.
 • Het kind behandelen tegen luis.

Bij op- of aanmerkingen ten aanzien van de controles en/of bevindingen kunnen zij terecht bij de groepsleerkracht.

 

Schoolleiding

De schoolleider stelt een teamlid aan die contact heeft met haar collega’s en met de contactpersoon van de luizenbrigade. De schoolleider zorgt aan het begin van het schooljaar voor alle klassenlijsten waar de bevindingen genoteerd worden.

De schoolleider controleert jaarlijks de veranderingen in het beleid van de RIVMIs het probleem hardnekkig dan wordt aan de ouder/verzorger geadviseerd om eens informatie te vragen bij bijvoorbeeld de luizenkliniek.

Blijft het probleem voortduren dan wordt de ouder/verzorger doorverwezen naar GGD. De GGD zal de ouder ondersteuning bieden bij het behandelen van de luizen/neten.

 

Procedure luizencontrole

In de eerste week na iedere vakantie wordt er preventief een luizencontrole uitgevoerd bij alle kinderen van de school om in geval van luizen uitbreiding te voorkomen. Deze data staan vermeld in de kalender van Social Schools.Indien kinderen tijdens de controle afwezig zijn worden zij later alsnog gecontroleerd. Wanneer er luizen zijn geconstateerd vindt er 1 week later een nacontrole plaats.

Indien bij een van de kinderen in de groep luizen worden geconstateerd, worden alle ouders binnen de groep hiervan op de hoogte gebracht, zodat zij preventieve maatregelen kunnen nemen en extra alert kunnen zijn op evt. luizen bij hun kind. Mocht het nodig zijn dan worden alle ouders van de school geïnformeerd.

 

Advies/tips
 • Feiten over hoofdluis
 • Hoofdluis check
 • Behandelen:
  • 7 kambehandelingen: Bij milde tot zware besmettingen 14 dagen lang om de dag. (<50 luizen, <5000 neten)
  • 14 kambehandelingen: Bij zware tot zeer zware besmettingen 14 dagen lang dagelijks. (50> luizen, 5000> neten)Het is van cruciaal belang dat u de 14 dagen volbrengt, ongeacht hoe licht of zwaar de besmetting! Een neet (eitje) kan 7-14 dagen nodig hebben om uit te komen. Neten die pas aan het einde van die 14 dagen uitkomen, wanneer u reeds gestaakt zou zijn met de kambehandelingen, hebben binnen no-time weer een geheel nieuwe cyclus voortgebracht. Kam dus door tot de laatste neet is uitgekomen tot een luis (maximaal 14 dagen) en u die laatste luis verwijderd heeft.
 • GGD: hoofdluis infobrief GGD

Controleer zelf regelmatig op hoofdluis met een luizenkam, zo worden ze snel ontdekt en kunnen ze snel uitgeroeid worden. Kam het haar lok voor lok boven een vel wit papier, wit laken of een wasbak, zo kunnen de luizen je niet ontgaan boven de lichte achtergrond. Kinderen met lange haren adviseren we om de haren in een staart te doen met haarlak erover. Kinderen met kort haar adviseren we gel te gebruiken.