Sociale veiligheid

 

Sinds augustus 2015 zijn alle scholen verplicht om een sociaal veiligheidsbeleid te voeren (preventief en curatief).

 1. De school heeft een school veiligheidsplan. Dit plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd door directie, IB-ers en aandachtsfunctionarissen. Klik hier om het veiligheidsplan in te zien.
 2. Het leggen van taken bij een persoon: de aandachtsfunctionaris sociale veiligheid.
  • Op onze school zijn 2 aandachtsfunctionarissen.
   •  beleid coördineren rondom pesten
   • aanspreekpunt voor kinderen, leerkrachten en ouders
 3. Monitoren sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarvoor gebruiken we gestandaardiseerde instrumenten, deze worden twee keer per jaar in de klas afgenomen. Elke twee jaar is er een groot onderzoek onder leerkrachten, leerlingen en ouders. Aan de hand van deze uitslagen wordt er gekeken wat onze school beter kan doen op het gebied van sociale veiligheid.

Op de JPS hebben we elke dag aandacht voor het in stand houden van een sociaal veilige omgeving voor de kinderen. Zo staan er elke dag leerkrachten voor schooltijd buiten op het schoolplein en stellen we in elke klas, samen met de kinderen, groepsregels op die tussentijds besproken worden. We attenderen de kinderen op de omgangsvormen, we stimuleren de sociale redzaamheid en we bespreken normen en waarden. Dit alles zit ingebed in de werkvormen van coöperatief leren, in de methodes "Relaties en seksualiteit" en "Kleur" alsmede in de projecten waaraan we als school meedoen.De interne vertrouwenspersonen gaan regelmatig langs de leerkrachten om te vragen hoe het gaat. Tijdens vergaderingen wordt er constructief gesproken over het gedrag van de kinderen en ook over het gedrag van de leerkrachten.

 

Pesten

Het team van basisschool JPS wil een veilig en prettig pedagogisch klimaat creëren en waarborgen voor alle leerlingen, waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en absoluut niet wordt geaccepteerd. Ook past dit pestprotocol bij onze kernwaarde ‘respect’. Als pesten en pestgedrag plaatsvinden, ervaren we dat als een probleem op onze school, zowel voor de kinderen - de gepeste kinderen, de pesters en de 'zwijgende' groep kinderen -als de leerkrachten en de ouders. Wanneer pesten optreedt, voert de school de vastgestelde procedure uit. Zie ‘plan van aanpak in het kader vaninterventie.’ Dit pestprotocol wordt door het hele team en MR onderschreven.Daarnaast wordt het protocol jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.Op onze school zijn er twee Coördinatoren Sociale Veiligheid (CSV’ers). Zij (juf Karin en juf Cindy) bezoeken 2x per jaar alle klassen om zichzelf voor te stellen, te vertellen wathun functie is en het gebruik van de blauwe brievenbus toe te lichten. De blauwe brievenbus hangt in de aula, kinderen kunnen hier d.m.v. een briefjeeen melding doen van ongewenst gedrag in of buiten de school.2 x per jaar oefent het team onder leiding van de CSV’ers de supportgroep aanpak methode. Jaarlijks tekenen alle personeelsleden een intentieverklaring preventie machtsmisbruik.

Pestprotocol JPS

 

Wij zijn als school verplicht om bij vermoeden van huiselijk geweld melding te doen bij Veilig Thuis.

 

Externe vertrouwenspersoon (Stichting Scala)

Irma van Hezewijk

T 06 5464 7212

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

 

Annelies de Waal

T 06 33646887

anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Website  www.vertrouwenswerk.nl

 
Veilig Thuis

Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, dag en nacht te bereiken.www.vooreenveiligthuis.nl tel: 0800-2000

 

Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien

GGD tel: 0900-4636443

Marieke Klessens, jeugdarts

Marloes Scheepens, jeugdverpeegkundige

Marie-Jose van de Loo, teamassistent

 

Bureau Halt

Klik hier om naar de site van Bureau Halt te gaan.