Inhoud van ons onderwijs

Voor alles wat we de leerlingen op school willen (laten) leren zijn de kerndoelen zoals geformuleerd door SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) leidraad voor ons onderwijs. Methodeontwikkelaars spiegelen hun ideeën/ uitwerkingen ook aan deze kerndoelen.Door de keuzes van onze methoden sluiten we goed aan bij wat de kerndoelen voorstaan.

Wij kiezen voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs, meervoudige intelligentie en vormen van coöperatief leren. In deze zoektocht proberen we middels een groeiende aandacht voor en een praktische inpassing/ toepassing leerlingen meer kans te geven om meer zelfverantwoordelijk en zelfstandig te leren. In groep 1 t/m 4 werken we derhalve met takenborden en in groep 5 t/m 8 met een taakbrief.

We werken met COÖPERATIEF LEREN volgens Kagan en Kagan. Coöperatief Leren is er op gericht, dat kinderen van en met elkaar leren volgens de principes van GIPS: Gelijke deelname, Individuele aansprakelijkheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane interactie. Wij denken hiermee een goed, werkbaar concept te hebben voor leerling én leerkracht. 

Op basis van het concept van coöperatief leren zitten de groepen 3 t/m 8 (zoveel mogelijk) in viertallen.

Naast Coöperatief Leren werken we met de geïntegreerde projecten van ALLES-IN-1. Dat wil zeggen, dat aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek, cultuur en alle expressievakken voor groep 5 t/m 8 worden aangeboden vanuit één centraal thema gedurende een achttal weken. Binnen het project is er wel een differentiatie in de verschillende groepen; dus groep 5 heeft wel hetzelfde thema, maar een beperktere inhoud dan groep 8.

De hoofdvakken taal, rekenen en lezen, maar ook lichamelijke oefeningen staan apart op het lesrooster en hebben een eigen leergang.

Nieuw bij deze omschakeling is ook, dat de kinderen niet alleen les krijgen van hun eigen leerkracht, maar ook van de andere bovenbouwleerkrachten. Elke leerkracht verzorgt een eigen onderdeel en wel voor alle Bovenbouw groepen. Op deze manier wordt ook meer gebruik gemaakt van de talenten van leerkrachten.

Elk thema kent ook verschillende vormen ter afsluiting, al of niet met de gehele bovenbouw.Dit kan bv in de vorm van een tentoonstelling, of een gezamenlijke voorstelling.

Groep 1-2

We hebben gemerkt, dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. Bij de jongste kleuters gaat het nog meer om het wennen aan het naar school gaan.Jongste en oudste kleuters zitten bij ons in dezelfde groep (heterogeen).

Groep 1 en 2 zien zich geplaatst voor de taak een aansluiting te vinden tussen de algemene ontwikkeling, die reeds in het gezin en de kinderopvang plaats had (heeft) en een grotere mate van zelfstandigheid, die o.a. in groep 3 verlangd wordt.

Het kind moet thuis raken in een wereld die voor hem/haar voor 'n groot deel nog onbekend is. Door het spelelement wordt de nodige aandacht besteed aan de zintuiglijke, maar ook de verstandelijke ontwikkeling, die bij kleuters sterk is verbonden aan het handelen, het omgaan met dingen. En wat spreekt een kleuter meer aan dan spelend bezig zijn met dingen. Het is dus niet een "zo maar spelen". Het spel is erop gericht om bij het kind een aantal vaardigheden te ontwikkelen, die van belang zijn voor zijn / haar verdere loopbaan in de basisschool. Hierin telt niet alleen de ontwikkeling van het verstand, maar ook het omgaan met anderen, het samenwerken in de groep of groepen, het zich uiten in woord en gebaar.

We werken in de kleutergroepen steedsvanuit de kring; de dag begint er mee en eindigt er mee. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal, of op de speelplaats. De basis van de programmering komt voort uit de methode KLEUTERPLEIN. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, waar allerlei activiteiten aan worden gekoppeld. Elke klas heeft dan ook zijn eigen themahoek. bv. post, koningen, herfst, vakantie e.d. De kinderen wordt ook gevraagd af en toe wat materialen voor deze hoek mee te brengen. Tevens werken we in deze groepen al met een takenbord ter bevordering van de zelfstandigheid en als aanzet tot een meer zelfverantwoordelijk leren.

Regelmatig worden observaties gepleegd en 2 x per jaar wordt van elk kind een hele screeningslijst gescoord. Deze wordt daarna ook met de ouders besproken. De leerlingen worden tevens gevolgd in hun cognitieve ontwikkeling door het afnemen van een aantal onafhankelijke Cito-toetsen.Bij de oudste kleuters bieden we door extra ondersteuning aandacht aan het trainen van het fonemisch bewustzijn. Een gerichte taaltraining in voorbereiding op groep 3.

Op de OUDER-INFO-avond en lopende het schooljaar krijgt u meer informatie over de diverse onderdelen. Bovendien kunt u altijd de betreffende leerkrachten naar meer informatie vragen.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 werken we op een andere manier en daardoor is de inrichting van de lokalen ook duidelijk anders. Uitgangssituatie is nog steeds het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen toch zoveel mogelijk aandacht wordt besteed aan de individuele leerling. In deze groepen komen allerlei vakgebieden aan bod.

In de verdeling blijkt, dat we veel tijd besteden aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Het overzicht geeft gemiddelden aan, omdat het per leerjaar ietsje anders kan zijn.Vanaf het schooljaar 2005/2006 hebben we de tijden voor de basisvaardigheden wat bijgesteld om ook voldoende tijd aan allerlei andere vakgebieden te kunnen besteden. Globale lessentabel gr. 3 t/m 8

Taal 4 uur   Engels ¾ uur
Lezen 3 uur   Gezond gedrag ½ uur
Rekenen 4 uur   Expressievakken 2 uur
Schrijven ¾ uur   Lich. Oefening 1 ½ uur    
Wereldoriëntatie          3 uur       Catechese ½ uur
Verkeer ½ uur   Computervaardigheid           ¾ uur
Muziek ½ uur      
Dans ½ uur   Pauzes 1/2 uur


De methode Alles-in-1, werkt thematisch, waardoor een aantal vakgebieden geïntegreerd worden. Ook in de groepen 3 t/m 8 worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling door het regelmatig afnemen van toetsen. Tweemaal per jaar worden meerdere Cito-toetsen afgenomen, waarmee we ons ook kunnen meten met landelijke objectieve normen. Ouders ontvangen een uitdraai van Cito toetsresultaten.