Medezeggenschapsraad

E-mailadres MR                mr@jpsheusden.nl
Ouders Maarten Spek                           
  Roy Ummenthun
  Ivo van Dijkhuizen
   
Leerkrachten Kim Fiora
  Antje Snels
  Roos Willemse


In de Wet medezeggenschap op scholen, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, is voor-zien in een landelijke commissie voor geschillen met betrekking tot deze wet.

De landelijke commissie is krachtens de wet met haar werkzaamheden op 1 januari 2008 begon-nen.
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs, de regionale expertise centra en de centrale dienst, zijn op basis van de WMS artikel 30 lid 1 bij deze commissie aangesloten.
Ook onze school behoort daartoe. 

Pijllink MR regelement JPS

 Pijllink Huishoudelijk regelement MR

De onderwijsorganisaties hebben het wettelijke recht om leden en plaatsvervangende leden voor te dragen, daarnaast moeten de organisaties zorgen voor het secretariaat ten behoeve van de ambtelijke ondersteuning.
De onderwijsorganisaties hebben een stichting opgericht die genoemde activiteiten voor de orga-nisaties uitvoert. De stichting is een onafhankelijk orgaan, waarvan de leden van het bestuur be-noemd worden op voordracht van de besturenorganisaties, waaronder de VO-raad, de MR WMS2011personeelsvakorganisaties, de ouderorganisatie en de organisatie voor leerlingen.

De naam van deze stichting is: Stichting Landelijke Commissie Geschillen WMS.

De organisaties hebben tevens leden en plaatsvervangende leden voorgedragen voor de Ge-schillen Commissie zelf. Vervolgens hebben de leden de voorzitter en de plaatsvervangend voor-zitter voorgedragen. Inmiddels zijn allen benoemd door de Staatsecretaris van Onderwijs, Me-vrouw Sharon Dijksma.

Inlichtingen kunt u vinden op de website: www.infowms.nl/geschillen-wms 

Het indienen van geschillen kan vanaf heden rechtstreeks naar de Commissie:
Landelijke Commissie Geschillen WMS
Postbus 2127
3500 GC Utrecht
Bezoekadres:
Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht

Indien u vragen heeft met betrekking tot het indienen van geschillen kunt u die zowel schriftelijk als per mail richten aan: geschillencie@infowms.nl