Volg ons op:

Onze school

Beste ouders, hallo jongens en meisjes,

In Heusden Vesting staat onze school de JPS!  Een school, in een prachtige omgeving, met zo'n 200 leerlingen!  

We zijn samen met het schoolteam, onze leerlingen én onze ouders voortdurend in beweging. 

Kijk eens rond op onze website... of maak een afspraak om onze school te bezoeken.  

Tot ziens op de JPS! 

Karin Herrings

Directeur JPS

 

De JPS is een kleine school met ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. 

De school werkt vanuit de katholieke identiteit maar staat open voor alle gezindten.

Het wederzijds respect, een goede sfeer en harmonie staan hoog in het vaandel. Kenmerken daarvan zijn: openheid, warmte, betrokkenheid, structuur, rust en regels.

Er is een groot aantal gezamenlijke vieringen zoals: Rondje theater, katholieke feestdagen, schoolverlaterskamp, schoolreisjes, sportdagen, jubilea, afscheid e.d.


We zijn een katholieke school en willen dat ook laten blijken. We maken gebruik van de methode "Kleur".
Deze methode werkt met eigentijdse thema's. Tevens worden communie en vormsel in samenwerking met de Parochie begeleid.

De catechesethema's uit de methode worden aan alle kinderen aangeboden; we gaan daarin niet heel dogmatisch te werk, maar op een open, christelijke manier, met respect voor ieders eigen overtuiging.

Onze manier van omgaan met de geloofsovertuiging is een aanvullende rol op de eerste opvoedingssituatie, het gezin.

Missie JPS

De JPS is een katholieke basisschool. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die wij een passend aanbod kunnen verzorgen (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden) .

Kijkend naar onderwijs- en ontwikkelbehoeften besteden we naast het leerproces evenredig veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, zodat onze leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Wij willen samen met de ouders onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst en meewerken in de opvoeding tot volwaardige en respectvolle burgers. 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

 • Gastvrij
 • Respect
 • Duidelijkheid
 • Enthousiast
 • Gezamenlijk

 

Visie JPS

Op de JPS bereiden we leerlingen optimaal voor op het vervolg onderwijs. Wij werken samen met ouders aan de ontwikkeling van een kind als volwaardige respectvolle burger in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect en vertrouwen in elkaar. Wij willen leerlingen zoveel als mogelijk vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in hun verdere leven. Dit doen we door hen Coöperatief te laten leren én hun talenten optimaal te ontwikkelingen. 
Door het Thematisch Onderwijs binnen alle groepen sluiten we aan bij de belevingswereld en de actualiteit. 

De school streeft ernaar een veilige en sociaal stabiele omgeving te zijn voor alle betrokkenen.

Visie op identiteit 

De JPS is een school met de Katholieke identiteit. Wij hebben contacten met de parochie in Drunen ter voorbereiding van de communie en het vormsel. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is integraal verweven in het onderwijs. 
De JPS is gericht op de eigenheid van elk kind en de diversiteit binnen de eigen groep, de school, de woonomgeving en de maatschappij. Het gaat ons niet alleen om het verwerven van kennis en praktische vaardigheden, maar vooral ook om de vorming tot volwaardige mensen in persoonlijk, sociaal en ook levensbeschouwelijk opzicht. 
De JPS werkt aan een omgeving om de gezondheid, leefstijl en het welbevinden van de leerlingen en het personeel te bevorderen. Hierbij leggen we accenten op gezonde voeding, bewegen en veiligheid in het verkeer.
Visie op lesgeven 
Het lesgeven is de kern van ons werk. Oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gehoord en gezien voelt, is van pedagogisch belang.
Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen en samenwerking spelen daarbij een belangrijke rol. 
Didactisch gezien leggen we het accent op:
 • Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs en het onderwijs aansluiten op hun belevingswereld door Thematisch Onderwijs en aan te sluiten bij de actualiteit (Kleuterplein 1-2, De Zaken 3-4 en Alles in 1 5 t/m 8)
 • Coöperatief Leren
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen
 • leerlingen zelfstandig (samen) laten werken

 

Visie op leren 

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt leerlingen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven passende instructie en leerlingen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Leerlingen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces. Ze reflecteren op hun werk, aanpak en gedrag. Indien er extra ondersteuningsbehoeften nodig zijn dan wordt dit aangeboden d.m.v. verlengde instructie of extra individuele ondersteuning. 
Visie op 21st century skills 
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. 
Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie.
 In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen. Het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren krijgt een steeds centralere plek in onze (toekomstige) samenleving. 
Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills: 
 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken
Op onze school besteden we aandacht aan de 21 ste century skills. Dit heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze digitale middelen en ons klassenmanagement. Wij willen inzetten op een professionele organisatie, waarbij digitale lesaanbod, collegiale consultatie en structurele intervisie worden ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Dit vormt de basis van onze visie op lesgeven, leren en identiteit. 

Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. De school zoekt steeds weer naar mogelijkheden om dit uit te breiden en elkaars talenten te benutten.

Het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid bij kinderen wordt nagestreefd middels het werken met een takenbord in de onderbouw en een taakbrief in de bovenbouw.